top of page
Publication11.png

Kuman Thong(金童)古曼童传记

在泰国,经常看到一个小男孩的小雕像。它就是古曼童最受欢迎的是他的雕像看起来像个王子,一只手握着一个钱包,而另一只或两只都在招手。据说古曼童可以为业主和家庭事务带来好运和财富,并可以帮助业主免受危险和坏事的影响。想要让古曼童崇拜,要他保护您的房屋,财产或帮助您的企业的人必须崇拜古曼童以及您希望从他那里得到什么。每当您得到想要的东西时,就应该给他买项链,珠宝和玩具之类的装饰品。他或她将对此产品感到满意。

 

古曼童的起源来自 19 世纪的第一个故事,该故事来自第二任君主拉玛二世国王在诗歌中所写的泰国文学经典。故事以真实故事为基础,描述了一个永恒的三角恋爱关系,其中包括坤平,他是西方 1491-1529 年(大城府时期)奔放的情人和熟练的战士传奇人物。古曼童是坤平的儿子。它最早是在 500 年前的坤平生命周期内创建的。古曼童是一个可爱的幼儿的形象,但它是一种儿童精神,表现出一种美丽的身分或代表一个精神实体的自身佛牌。

坤平是创建古曼童的第一位。他将婴儿从一个已死妻子的子宫中带到佛陀状态诵经大厅的外殿区域。这座神庙及其外部空间是一个神圣的地方,没有强大的鬼魂或鬼魂可以进入。根据传说中的描述,坤平在诵经一些神圣的咒语,以唤起古曼童的精神,同时在火上烤死那个死去的婴儿。

 

请记住,古曼童是已死的婴儿。但是现在它以幼儿的形式使用各种材料制成,例如木材,青铜,象牙牙皮,石膏。在远古时代创建古曼童的主要目的是保护所有者。咒语可以激活幼儿精神,与所有者的敌人作战或保护所有者的财产。但是,当今时代的古曼童是带来好运和财富而创建的。崇拜古曼童时,您应该提供食物,牛奶和糖果以及玩具,因为古曼童是幼儿精神,他喜欢甜食,玩玩具以及人类相同。

大师们创建了当今时代的古曼童,不再使用这种激动人心的方法,而是使用神圣的材料创造它们,并通过神圣的咒语来激活他们的精神。一些创造了神圣的古曼童的和尚,比如(Wang Klang Bang Kaew)的 龙普文,Wat Takong 的龙婆赞 (LP Cham) 和龙婆爹(LP Tae)以及后来的 Wat Sam Ngam 的龙婆严 (LP Yeam)等。但最著名和最受欢迎的作品是龙婆爹和龙婆严。如今,几乎所有的古曼童都是为赚钱和谋取财富而创建的 。

Kuman Thong one hand holding money
以下是金童(古曼童)的一些圖片
以雕像和佛牌的形式。
CL8-814 Kuman Thong - LP Waen G.png
e02_kmt2.png
e01_kmt1.png
e03_kmt3.png
CL8-815 Kuman Thong_Kb_Subin_F.png
CL8-818 Kuman Thong_AC_Thep_F.png
CL8-824 Kuman Thong_LP_Yeam_F.png

古曼童的崇拜心咒

 

(精簡版)

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa x 3

Kumaro MaMa (Come, my child)


Ehi Cittang MaMa (Come to my mind)
Piyang MaMa x 7 (Let majestic things come to me)

(長版)

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa x 3

Ciceruni Cittang Cesikang
Rupang Nimittang Kumalowa Akachaya
Akachaya Ehi Ehi
Na Ma Pa Ta Ehi MaMa Tanapoka Samma Arahang
Tanapokang Tusamani Tanakamo
Sapaytanang Tanapokang Bhawantumay

關於向古曼童進行奉獻的實用指導...

CL8-820 Kuman Thong_AC_Thep_F.png
CL8-828 Kuman Thong_LP_Dum_F.png
bottom of page