top of page

Wat Sam Ngam - "三岩寺" 的古曼童的官方咒语

e36_lpTae2.png

龙婆爹大師

e45_lpYam_banner.png
e37_lpTae3.png
e38_lptae4.png

這是三岩寺的龙婆爹發行的古曼童的心咒。據我們所知,這是龙婆爹發行的唯一的心咒,提供從泰語到英語字母的翻譯。

e41_sam_ngam_katha_thai.png

龙婆爹祝福古曼童

古曼童杂志

以下翻譯是從上述泰語到英語的翻譯

e42_lpYam.png

龙普严祝福古曼童

e47_big_kmt_statue.png

在三岩寺的古曼童巨人

a33_lotus.png
e40_sam_ngam_katha_english.png

Originates from Luang Phor Tae of Wat Sam Ngam

bottom of page